DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 

C�c Chủ Đề Đặc Biệt

 

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
C�C C�U CHUYỆN TEM V� TIỀN XU HAY

Bức ch�n dung Kinh điển của Tổng Thống Mỹ George Washington nổi tiếng tr�n tem xưa
 
con tem 1932 - 2c TT Mỹ Washington by Gilbert Stuart
số hiệu m� số tem trong Catalog scott của Mỹ # 707Ng�y ph�t h�nh: 1 Th�ng 1, 1932
Th�nh phố PH đầu ti�n: Washington, D.C..
Số lượng ph�t h�nh: 4,222,198,300
nh� in: Bureau of Engraving and Printing
Phương ph�p in: cuộn
dạng tem răng cưa c� thể x�
Tem M�u đỏ hồng

Năm 1932, Cục Bưu điện đ� ban h�nh một loạt tem 12 tem trong loạt tem danh dự của lễ kỷ niệm 200 sinh của TT George Washington. Thiết kế đầu bao gồm c�c chủ đề như Đ�i tưởng niệm Washington, Washington qua s�ng Delaware, v� Mount Vernon. Tuy nhi�n, sản phẩm cuối c�ng l� một loạt c�c bức ch�n dung của c�c nghệ sĩ nổi tiếng như Charles W. Peale, John Trumbull, v� Gilbert Stuart.

Con tem thể hiện ch�n dung của George Washington được lấy từ bức tranh của Gilbert Stuart. một bức ch�n dung thể hiện chất kinh điển nghệ sĩ, đ�y l� bức ch�n dung nổi tiếng nhất của TT Mỹ Washington. n� được vẽ v�o năm 1796 ở Germantown, Pennsylvania - v� cũng được sử dụng tr�n tờ tiền giấy đ� la v� gần đ�y nhất l� trong Đồng xu 1 dollar 2007 gần đ�y ,.. Bức tranh cho thấy ch�n dung Washington từ vai l�n, kh�ng c� nền v� chỉ c� 1/3 của bức tranh sơn dầu.

Họa Sĩ vĩ đại Gilbert Stuart

Gilbert Charles Stuart (sinh Stewart) (03 Th�ng 12 1755 - 09 th�ng 7 năm 1828) l� một người Mỹ họa sĩ xuất th�n từ Rhode Island .
Gilbert Stuart được rộng r�i coi l� một trong những họa sĩ ch�n dung vĩ đại nhất của Mỹ c�c bức ch�n dung chưa ho�n th�nh của George Washington c� được đ�i khi được gọi l� The Athenaeum, được bắt đầu vẻ v�o năm 1796 v� kh�ng bao giờ kết th�c; Stuart giữ lại bức ch�n dung v� sử dụng n� �ng ấy đ� vẽ kho�ng 130 bản. H�nh ảnh của George Washington, trong bức tranh đ� xuất hiện tr�n tờ tiền giấy dollar Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ , v� tr�n nhiều Tem bưu ch�nh kh�c nhau của thế kỷ 19 v� đầu thế kỷ 20.
Stuart đ� mở một studio ở Philadelphia v�o năm 1793. Ở đ� �ng đ� vẽ một loạt c�c bức ch�n dung của Tổng thống George Washington. Stuart, với sự gi�p đỡ từ c� con g�i của m�nh. Trong suốt sự nghiệp của m�nh, Gilbert Stuart đ� vẻ bức ch�n dung của hơn 1.000 nh�n vật, bao gồm s�u đầu ti�n Chủ tịch của Hoa Kỳ . T�c phẩm của �ng c� thể được t�m thấy ng�y h�m nay tại bảo t�ng nghệ thuật tr�n khắp Hoa Kỳ v� Vương quốc Anh, đ�ng ch� � nhất l� ở Bảo t�ng Metropolitan với Bộ sưu tập nghệ thuật v� Frick ở th�nh phố New York, National Gallery of Art ở Washington, DC , National Portrait Gallery ở London, Bảo t�ng Nghệ thuật Worcester ở tiểu bang Massachusetts, v� Bảo t�ng Mỹ thuật ở Boston

Đồng Xu TT Mỹ Washington 1 Dollar 2007
 
 
           
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com