DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 

C�c Chủ Đề Đặc Biệt

 

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
C�C C�U CHUYỆN TEM V� TIỀN XU HAY

 

Bloc tem Họa Lễ Đăng quang của Ho�ng đế Ph�p Napoleon 1804 v� Họa sĩ thi�n t�i Jacques-Louis David người Ph�p
 

Bloc tem Họa Lễ Đăng quang của Ho�ng đế Ph�p Napoleon 1804 v� Họa sĩ thi�n t�i Jacques-Louis David người Ph�pBức trường họa Lễ Đăng quang của Ho�ng đế Ph�p Napoleon c� k�ch thước cao 6,21 m x ngang 9,79 m hiện nay được treo v� g�n giử tại bảo t�ng Louvre� nghĩa Lịch Sử Bức TranhNh�n Vật ch�nh trong Tranh


Ho�ng Đế Nước Ph�p Napol�on Bonaparte (1769-1821)

Napol�on l� một vị tướng vĩ đại trong lịch sử nước Ph�p. Với t�i năng của m�nh, �ng đ� l�m vang danh nước Ph�p tr�n thế giới bằng những trận đ�nh lẫy lừng l�m khiếp sợ cả Ch�u �u) .

Napol�on đ� tự phong l�m Ho�ng Đế của nước Ph�p v� đ� tạo ra một đế quốc trải rộng khắp miền t�y v� miền trung của ch�u �u. �ng đ� kh�o l�o sử dụng c�c người dưới quyền c� khả năng v� đ� tưởng thưởng họ bằng c�c huy chương, cấp bậc, t�i sản v� c�c danh hiệu qu� tộc. Napol�on đ� trực tiếp điều khiển c�c trận chiến vĩ đại v� rất phức tạp, điều n�y chứng tỏ �ng l� một thi�n t�i qu�n sự, c� lẽ vĩ đại bậc nhất trong Lịch Sử của Nh�n Loại.
Buổi lễ đăng quang Napoleo l�n ng�i Ho�ng Đế diễn ra tại Nh� thờ Đức B� Notre-Dame de Paris v�o ng�y 02 Th�ng 12/ 1804.. Ho�ng Đế Napol�on đ� nhận Vương Miện từ tay Gi�o Ho�ng Pius VII rồi tự tay đặt l�n đầu m�nh. �ng trở th�nh Ho�ng đế Napol�on I, v� phong b� Jos�phine l�m Ho�ng hậu. Tiếp đ�, ng�y 26 th�ng 5 năm 1805, tại nh� thờ th�nh phố Milano, Napol�on tự phong l�m vua nước � v� vua xứ Lombardy.


Nội dung � nghĩa Bức tranh v� c�c nhận vật trong Bức tranh Lễ Đăng quang của Ho�ng đế Ph�p Napoleon:


Phải n�i bức tranh nầy mang đầy � nghĩa lịch sử phản �nh rất sinh động trong ng�y Đại lễ đăng quang Napoleo l�n ng�i Ho�ng Đế Nước Ph�p . Như David đ� x�c định, �ng vẽ theo � v� 1 phần g�p � sửa chữa trong bức họa Lễ Đăng quang của Napoleon, tranh của �ng c� mục đ�ch đ�nh dấu ng�y lịch sử lễ T�n Vương của Napoleon cử h�nh ở Nh� thờ Notre Dame ng�y m�ng 2 th�ng Mười Hai, năm 1804 .

Khi Napoleon nh�n bức tranh n�y, �ng đ� phải thốt l�n: �Giống, thật giống qu�! Cứ như c� thể đi trong đ� được�.

Trong tranh h�nh ảnh Th�nh Đường Notre Dame bao tr�m một kh�ng kh� trang nghi�m, những con người đang chứng kiến c�i thời khắc trọng đại của lịch sử, �nh s�ng tập trung v�o giữa tranh
chiếu s�ng những diễn biến ch�nh của sự kiện c� một kh�ng hai trong lịch sử ch�u �u: �Lần đầu ti�n một ho�ng đế, trong lễ đăng quang đ� tự đặt vương miện l�n đầu m�nh, sau đ� đặt l�n đầu ho�ng hậu�. Gi�o ho�ng với vai tr� như người l�m chứng. Napoleon d� dỏm: �C�c �ng vua để rơi vương miện. T�i nhặt n� l�n�. Napoleon cho rằng đạt được vinh quang n�y l� nhờ c�ng sức của ri�ng �ng. Trong Bức tranh l� một loạt ch�n dung v� c�c loại trang phục nhung lụa, gấm v�c. C� thể thấy ở đ�y mọi loại vẻ mặt, cảm x�c, trang phục của c�c �ng ho�ng, b� ch�a, tướng t� cho đến l�nh tr�ng. ( Trong tranh david nguồn �nh s�ng v� mảng s�ng tối được sử l� rất kh�o theo t�i thấy �ng l� bật thầy về sử l� nguồn s�ng trong tranh ảnh ch�n dung m� c�c nh� nhiếp ảnh ng�y nay rất hay tận dụng )

�Lễ đăng quang� l� chứng nh�n sống động của thời đại, l� đỉnh cao của thể loại tranh lịch sử. Ng�y nay, c�ng ch�ng vẫn đổ x� đến ph�ng b�y bức tranh n�y trong viện bảo t�ng Louvre, đ�ng chỉ sau ph�ng b�y bức tranh La Joconde của Leonardo da Vinci để chi�m ngưỡng.

Trong bức họa ch�ng ta thấy Đức Gi�o Ho�ng ngồi ph�a sau Napoleon v� �ng đang giơ tay ban ph�p l�nh ( thực ra khi vẻ th� b�n tay Đức Gi�o Ho�ng để xuống ). Ho�ng đế Napoleon mang những biểu tượng của quyền lực ( mặt �o cho�ng mang vương miện tư thế nầy l�m ch�ng ta li�n tưởng đến h�nh ảnh Caesar Đại Đế của Đế Chế La M� khi xưa ) . Cạnh Ho�ng đế ở b�n tr�i l� những anh chị em của Napoleon. Tranh cũng cho thấy Mẹ của Napoleon ngồi ở tr�n bục nh�n xuống, d� sự thật b� Mẹ kh�ng c� mặt trong buổi lễ (do kh�ng đồng � quan điểm sự �p đặt quyền lực đối xử với c�c người anh em của Napoleon). Giữa tranh l� Ho�ng hậu Josephine quỳ gối trước Napoleon. Bức họa với hơn 200 người tham dự ( Khi vẻ tranh Họa sĩ đ� thỏa thuận v� sắp xếp c�c quan chức tham dự thật l� ho�n hảo để kh�ng mất l�ng ai điều nầy thật l� kh� khăn cho Họa sĩ )


C�c khung khoanh tr�n c� số ch� th�ch nh�n vật trong tranh
1.Napoleon I (1769-1821), đang đứng giơ cao vươn miện, mặc �o cho�ng đăng quang tương tự như của Ho�ng đế La M�.

2. Ho�ng hậu Josephine de Beauharnais (1763-1814), quỳ ở một vị tr� v� nhận vương miện từ tay của chồng b�. Ho�ng đế Napoleon

3. Maria Letizia Ramolino (1750-1836), mẹ của Napoleon, được ngồi ngự trị tr�n cao theo � của họa sĩ. B� ấy chiếm một vị tr� quan trọng hơn gi�o ho�ng. Tr�n thực tế, b� đ� kh�ng tham dự buổi lễ để phản đối sự �p chế của Napoleon với c�c anh em của �ng Lucien v� Joseph.

4. Louis Bonaparte (1778-1846), em trai được Napol�on phong l�m vua của H� Lan, trong năm 1806. �ng kết h�n Hortense de Beauharnais , con g�i của Josephine. (em trai)

5. Joseph Bonaparte (1768-1844), (anh trai): Joseph hơn Napol�on 1 tuổi, được Napol�on phong l�m vua của Napoli v� vua của T�y Ban Nha

6. Napol�on Bonaparte Charles (1802-1807), con trai của Louis Bonaparte v� Hortense de Beauharnais.

7. Chị em của Napoleon, từ tr�i qua phải: Joseph, Louis, Caroline, Pauline, Elisa, v� vợ Louis (Hortense), vợ Joseph (Julie).

8. Jean Jacques R�gis de Cambac�r�s (1753-1824), ho�ng tử

9. Louis-Alexandre Berthier (1753-1815), Bộ trưởng chiến tranh dưới sự l�nh sự qu�n. Thống chế Đế chế v�o năm 1805

10. Joachim Murat (1767-1815), Nguy�n so�i của đế quốc, vua của Napoli sau năm 1808, anh em trong luật ph�p của Napoleon v� chồng của Caroline Bonaparte .

11. Gi�o ho�ng Pius VII (1742-1823), l� nội dung để ban phước cho lễ đăng quang. �ng được bao quanh bởi chức sắc gi�o sĩ, Để kh�ng g�y nguy hiểm giữa Gi�o Hội v� nh� nước Ph�p mới, gi�o ho�ng chấp nhận để tham dự lễ đăng quang.

12. Halet Efendi đại sứ Ottoman, cũng c� mặt.Họa sĩ Jacques-Louis David

Jacques-Louis David người Ph�p theo trường ph�i T�n cổ điển �ng l� họa sĩ ch�nh thức của Ho�ng Đế Napoleon (1804: �ng Được phong Đệ nhất hoạ sĩ của Ho�ng đế ) v� đồng thời l� t�c giả của nhiều bức họa đề t�i lịch sử nổi kh�c �
�ng đ� bắt đầu thực hiện vẽ bức tranh v�o ng�y 21 Th�ng 12 năm 1805 trong nh� nguyện cũ của College of Cluny , gần Sorbonne. Hiện bức tranh được treo tại Viện Bảo T�ng Louvre. Paris, Ph�p
Ngo�i bức họa Lễ Đăng Quang của Napoleon treo ở VBT Louvre, c�n c� một bức họa thứ hai giống như bức họa nguy�n thủy treo ở cung điện Versailles. Bức họa thứ hau n�y đ� được bắt đầu vẽ từ năm 1808 v� được ho�n tất v�o năm 1821-22 trong thời gian David bị lưu vong ở Bruxelles, với sự cộng t�c vẽ đắc lực của George Rouget, một học tr� của David. Họa sĩ rất th�ch bức tranh thứ hai nầyT�i th�ch Bloc tem nầy với c�c l� do sau:
Bức họa rất ho�nh tr�ng & đẹp với nhiều � nghĩa Lịch sử ch�nh trị v�o thời gian đ�
T�i rất th�ch Ho�ng Đế Nước Ph�p Napol�on
T�i th�ch Họa sĩ Jacques-Louis David �ng vẽ Napol�on Rất uy dũng v� h�nh tượng người phụ nử rất l�ng mạng trử t�nh , v� tranh họa về đề t�i lịch sử rất uy dũng ho�nh tr�ngTr�n Trọng
HongDuc
 
 
           
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com