DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 

C�c Chủ Đề Đặc Biệt

 

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
C�C C�U CHUYỆN TEM V� TIỀN XU HAY

Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson C�ng 2 nh� th�m hiểm lừng danh thế giới Meriwether Lewis v� William Clark Tr�n tem v� tiền sưu tập Mỹ


C�c Bộ sưu tập Tem, Đồng xu 1$ kỷ niệm bằng bạc & Folder đồng 5 cent năm 2004 v� 2005 được Ph�t h�nh Nh�n dịp Kỷ niệm 200 năm chuyến th�m hiểm của Lewis v� Clark. v� ng�y v�ng đất Louisiana Của Mỹ được mua từ nước Ph�p ( Năm 1803, Tổng thống Jefferson đ� mua v�ng đất Louisiana (rộng 2.147.000 km2) từ tay Ph�p với gi� 15 triệu đ� la. V�ng đất được mua chiếm 23% diện t�ch của nước Mỹ ng�y nay. V�ng đất Louisiana bao gồm 14 bang ng�y nay l� Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota, North Dakota, South Dakota, New Mexico, Montana, Wyoming, Colorado v� New Orleans. )
Ảnh ch�n dung Thomas Jefferson
H�nh sưu tập tr�n internet
Thomas Jefferson - Tổng thống thứ 3 của Hợp ch�ng quốc Hoa Kỳ Tr�n c�c bộ tiền xu 1dollar (sẽ v� đang ph�t h�nh 2007-2016)
, tờ tiền giấy 2 dollar

Xu 1 $ ph�t h�nh 16 th�ng t�m 2007
TT Mỹ Thomas Jefferson, 1801-1809

Tổng thống Thomas Jefferson tr�n tờ 2 Dollar
Tổng thống Thomas Jefferson xuất hiện tr�n tờ 2 Dollar. Tờ 2 Dollar vẫn thường được coi l� đồng tiền may mắn.

Thomas Jefferson l� Tổng thống thứ 3 của Hợp ch�ng quốc Hoa Kỳ, người s�ng lập ra Đảng D�n chủ�Cộng h�a Hoa Kỳ v� l� một trong những người theo chủ nghĩa tự do nhiệt th�nh lớn nhất thời cận đại. �ng sinh ng�y 13/4/1743 tại Shadwell, bang Virginia.
Sau những năm th�ng cống hiến hết m�nh cho chủ nghĩa Tự do v� g�p phần kh�ng nhỏ cho h�ng loạt cải c�ch lớn lao của nước Mỹ, Jefferson mất ng�y 4/7/1826 ở Monticello. Tr�n bia mộ được �ng chọn từ trước, c� mang d�ng chữ: "Đ�y l� nơi an nghỉ cuối c�ng của Thomas Jefferson, t�c giả của bản Tuy�n ng�n Độc lập Mỹ, của Đạo luật Virginia về tự do t�n ngưỡng v� l� cha đẻ của trường Đại học Virginia".
Năm 1804, tổng thống Jefferson muốn kh�m ph� v�ng Louisiana


Nhiều năm sau, khi Thomas Jefferson l�n l�m Tổng thống, �ng muốn kh�m ph� v�ng Louisiana - phần l�nh thổ rộng lớn m� �ng đ� mua lại từ Napoleon (Ph�p). �ng kh�ng giao c�ng việc n�y cho một c� nh�n duy nhất, cho một trong c�c bộ của Ch�nh phủ hay cho một đơn vị n�o trong qu�n đội. Thay v�o đ�, �ng Jefferson đ� chọn lựa người b� thư trẻ tuổi của �ng l� Đại �y Meriweather Lewis đứng đầu c�ng cuộc th�m hiểm. Đại �y Lewis lại mời một người bạn cộng t�c l� Trung �y William Clark. Đ�y l� hai sĩ quan đ� quen thuộc với c�c sắc d�n da đỏ v� c� nhiều kinh nghiệm tại c�c miền bi�n giới. v� thế cuộc th�m hiểm n�y sẽ l� t�m hiểu l�nh thổ của Hoa Kỳ.

2 nh� th�m hiểm Meriwether Lewis v� William Clark đi xuy�n qua Mỹ từ miền Đ�ng sang miền T�y v�o năm 1804-1806.Ảnh ch�n dung Meriwether Lewis
H�nh sưu tập tr�n internetẢnh ch�n dung William Clark
H�nh sưu tập tr�n internet
C�c kế hoạch th�m hiểm đ� được nghi�n cứu kỹ. Đại �y Lewis học c�ch vẽ bản đồ v� c�ch x�c định kinh tuyến v� vĩ tuyến. Đo�n th�m hiểm sẽ đi theo d�ng s�ng Missouri tới tận ngọn, rồi băng qua Rặng N�i Ph�n Chia Lục Địa (the Continental Divide), sau đ� men theo d�ng s�ng Columbia tới cửa s�ng. M�a đ�ng năm 1803-04, đo�n th�m hiểm tập họp tại Illinois, gần St. Louis, gồm hai nh� l�nh đạo l� Lewis v� Clark, 14 binh sĩ, 9 người d�n bi�n giới từ Kentucky, hai người Ph�p ch�o thuyền v� một anh hầu t�n l� York.

Ng�y 14-5-1804, đo�n th�m hiểm bắt đầu theo d�ng s�ng Missouri, qua Iowa, tới v�ng Yellowstone ng�y 26-4-1805 rồi tới th�c nước Great Falls của miền Missouri v�o ng�y 13-6. Sau đ� v�o ng�y 25, họ tới Three Forks, nơi hội tụ của 3 d�ng s�ng v� họ đ� đặt t�n cho 3 con s�ng n�y l� Madison, Jefferson v� Gallatin. Khi đi men theo d�ng s�ng Jefferson lớn nhất, đo�n th�m hiểm đ� tới xứ của người da đỏ Shoshone, vượt rặng n�i cao Bitterroot v� tới được d�ng s�ng Clearwater. Sau 18 th�ng trường vượt n�i, lội s�ng, ng�y 7-11-1805, đo�n th�m hiểm n�y đ� tới được cửa s�ng Columbia, b�n bờ Th�i B�nh Dương.

Ng�y 23-3-1806, đo�n th�m hiểm Lewis v� Clark quay trở lại nhưng theo hai lối : Trung �y Clark đi theo d�ng s�ng Yellowstone v� Missouri c�n Đại �y Lewis men theo nh�nh Marias của d�ng s�ng đ� v� cuối c�ng, họ đ� gặp nhau tại St. Louis v�o ng�y 23-9-1806 sau 2 năm, 4 th�ng, 9 ng�y với h�nh tr�nh d�i 9,650 c�y số.
Mục đ�ch chuyến th�m hiễm của TT Jefferson


H�nh sưu tập tr�n internet
L� muốn l� kh�m ph� d�ng s�ng Missouri v� bất cứ phụ lưu n�o của d�ng s�ng n�y đổ ra Th�i B�nh Dương. Việc t�m ra d�ng nước xuy�n qua c�c v�ng đất chưa ai đặt ch�n đến ở miền T�y Bắc sẽ c� gi� trị v� c�ng to lớn đối với nước Mỹ c�n non trẻ n�y, bởi n� gi�p giảm chi ph� v� sự nguy hiểm của việc vận chuyển đường thủy, mở mang những l�nh thổ mới mua để đưa d�n đến định cư v� khai th�c. Jefferson cũng muốn c� th�ng tin chi tiết về miền đất ph�a T�y s�ng Mississippi, về quần thể động thực vật v� c�c bộ lạc bản địa thuộc v�ng đất ấy.

Nhờ cuộc th�m hiểm của Đại �y Lewis v� Trung �y Clark, c�c người định cư v� bu�n b�n da th� đ� lần theo con đường th�m hiểm kể tr�n để đi về hướng t�y v� cũng nhờ đ� m� sau n�y Hoa Kỳ đ�i quyền sở hữu miền đất Oregon.

Cũng v�o nhiệm kỳ của Tổng Thống Thomas Jefferson, d�n số thuộc l�nh thổ T�y Bắc (the Northwest Territory) tăng l�n rất nhanh. Năm 1803, tiểu bang Ohio tham gia v�o Li�n Bang v� l� tiểu bang thứ 17. Năm 1804, ch�nh quyền Hoa Kỳ lại khuyến kh�ch việc định cư tại ph�a t�y bằng c�ch cắt c�c mảnh đất rộng 130 mẫu (hectares) xuống c�n 65 mẫu để b�n cho d�n ch�ng v� người n�o c� được 80 mỹ kim tiền mặt đều c� thể đặt mua một n�ng trại miền bi�n giới.

Tổng Thống Thomas Jefferson đ� thực hiện được nhiều c�ng tr�nh nhưng th�nh t�ch lớn lao nhất của �ng l� đ� mua được L�nh Thổ Louisiana (the Louisiana Territory). Đ�y l� một s�ng kiến mới để mở mang bờ c�i m� kh�ng phải d�ng đến chiến tranh như c�ch l�m của c�c quốc gia cổ của ch�u �u.
H�nh ảnh Lewis v� Clark tr�n Bộ tem ph�t h�nh 2004

Để kỷ niệm hai trăm năm của sự ra mắt ch�nh thức của đo�n th�m hiểm Lewis v� Clark, Năm 2004 Bưu điện Mỹ đ� ph�t h�nh 3 con tem 37-cent tem tự d�nh. h�nh ảnh chụp ch�n dung c� nh�n của Meriwether Lewis v� William Clark vẽ bởi Michael J. Deas trong phong c�ch của bức ch�n dung đầu thế kỷ 19 của hai nh� th�m hiểm.H�nh sưu tập tr�n internet
H�nh sưu tập tr�n internet
Người phụ nữ da đỏ Sacagawea

Trong cuộc th�m hiểm Meriwether Lewis v� William Clark đ� tin tưởng tuyệt đối v�o t�i năng đi biển của một người phụ nữ t�n l� Sacagawea. Mang theo đứa con trai mới sinh, Sacagawea đ� vượt qua chặng đường d�i hơn 4.000 dặm (tr�n 6.400 km) v� l� người đ� c� c�ng hướng dẫn người Corps c�ch sử dụng c�c loại c�y ăn được l�m thực phẩm v� t�m ra c�ch d�ng quần �o chế tạo từ da mềm.

C�c bạn c� thể xem phim nầy sẽ thấy h�nh ảnh của người phụ nữ nầy trong Viện Bảo T�ng - Night at the MuseumH�nh sưu tập tr�n internetĐồng 1$ Sacagawea 2009
COINS 2004 Lewis and Clark Bicentennial Silver Dollar

Đồng Xu 1$ 2004 bằng bạc 90%
Ph�t h�nh năm 2004 nh�n dịp kỷ niệm 200 năm chuyến th�m hiểm của Lewis v� Clark


Bộ sưu tập hongducstamp


Bộ sưu tập hongducstamp
Folder đồng 5 cent ph�t h�nh năm 2004 v� 2005
Bộ sưu tập hongducstampĐồng 5 cent 2004 thứ nhất �Louisiana Purchase�H�nh Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson tr�n đồng Five cents Mặt trước � h�nh tr�i
Mặt sau b�n phải của đồng 5 cent �Louisiana Purchase�, được thiết kế bởi Norman E. Nemeth,
ph�a tr�n l� h�nh c�i r�u ( biểu trưng của sự khai ph� ) v� c�i tẩu ( biểu trưng quyền lực của c�c bộ tộc Da Đỏ ) l� dấu hiệu của � Huy chương H�a b�nh. " ph�a dưới h�nh c�i bắt tay thể hiện t�nh hữu nghị giữa người Mỹ gốc Anh v� thổ d�n Mỹ (b�n tay của một người Mỹ bản xứ v� b�n tay của một-�u Mỹ siết chặt trong một c�i bắt tay th�n thiện ),C�c nh� th�m hiểm đ� d�ng c�c huy chương l� qu� tặng cho c�c t� trưởng người Mỹ bản xứ họ gặp nhau tượng trưng cho một dấu hiệu của h�a b�nh. D�ng Chử "Louisiana Purchase" v� năm 1803 ( năm mua v�ng đất.)Đồng 5 cent 2004 thứ 2 �Lewis and Clark�s Keelboat�
Bộ sưu tập hongducstamp

Mặt sau của đồng 5 cent 2004 thứ hai �Lewis and Clark�s được thiết kế bởi Al Maletsky, l� h�nh ảnh chiếc thuyền buồm đang vượt s�ng Missouri,
đứng tr�n mũi thuyền l� Lewis v� Clark.


Đồng 5 cent 2005 thứ 3 �American Bison�
Bộ sưu tập hongducstamp
Mặt trước của đồng 5 cent �American Bison�, được thiết kế bởi Joe Fitzgerald v� đi�u khắc bởi Don Everhart, l� ch�n dung của Jefferson mặt quay sang phải, chữ �Liberty� được phỏng theo chữ viết tay của Jefferson.

Mặt sau của đồng tiền, được thiết kế bởi Jamie Franki v� đi�u khắc bởi Norman E. Nemeth, h�nh con tr�u rừng Bizon, đ�y l� một trong những con vật m� Lewis v� Clark đ� gặp tr�n đường th�m hiểm. H�nh �nh con Tr�u rừng nầy cũng thường c� tr�n c�c xu mỷ cổĐồng 5 cent 2005 thứ 4 �Ocean in view�


Mặt sau của đồng 5 cent thứ 4 �Ocean in view�, được thiết kế bởi Joe Fitzgerald v� đi�u khắc bởi Don Everhart, l� h�nh ảnh bờ biển Th�i B�nh Dương m� Clark v� Lewis đ� nh�n thấy khi họ đặt ch�n đến bờ T�y của nước Mỹ, ph�a dưới l� d�ng chữ được tr�ch trong cuấn nhật k� của Clark: �Ocean in view! O! The Joy!�.

Cả 4 đồng xu đều c� đường k�nh 21,2 mm, nặng 5 gam v� chất liệu 75% đồng, 25% niken.
----------------------------------------------------------------------------------


FDC với Con tem 3 � Ph�t h�nh 1954, kỷ niệm 150 năm
Bộ sưu tập hongducstamp


Bộ tem Mỹ cổ đ� ph�t h�nh Kỷ niệm 100 năm 30 th�ng tư năm 1904 � 5 tem
H�nh sưu tập tr�n internet


C�c nh�n vật tr�n bộ 4 FDC tem mạ v�ng 22k - bộ sưu tập hongducstamp
FDC Mạ v�ng với con tem Livingston 1 � ( bản copy )
Robert Livingston được sinh ra trong một gia đ�nh nổi tiếng New York, l� một đại biểu Quốc hội Lục địa v� l� một trong những người soạn thảo bản Tuy�n ng�n Độc lập nước Mỹ , mặc d� �ng đ� được gọi trở lại New York v� kh�ng thực sự k� t�n. Năm 1801 �ng được bổ nhiệm của Tổng thống Thomas Jefferson l�m Bộ trưởng Ph�p. Bởi năm 1802 thất vọng với chế độ độc t�i của Napoleon v� lo lắng về sự hiện diện của Ph�p ở New Orleans, �ng đề nghị rằng Hoa Kỳ mua New Orleans v� một phần của phương T�y Florida của Ph�p với hy vọng tr�nh được những g� c� vẻ l� một cuộc chiến kh�ng thể tr�nh khỏi. L�c đầu, người Ph�p kh�ng quan t�m đến vấn đề nầy, khiến Jefferson đả ph�i cử th�m James Monroe để viện trợ với c�c cuộc đ�m ph�n. Nhiều sử gia cho rằng Livingston đ� đ�ng g�p hầu hết c�c nền tảng cho thỏa thuận n�y v� rằng Monroe đ�ng g�p l� kh�ng nhỏ, v�o ng�y 02 th�ng 5 năm 1903, cả hai Monroe v� Livingston đ� k� kết hiệp ước để mua l�nh thổ Louisiana cho khoảng 15 triệu USD, chắc chắn l� một trong những cuộc đ�m ph�n mua đất lớn nhất của mọi thời đạiFDC Mạ v�ng với tem Jefferson 2 � ( bản copy )Tổng Thống Mỹ Jefferson đ� đ�ng g�p phần rất lớn trong việc mua của L�nh thổ Louisiana v� �ng đ� c� tầm nh�n xa đ� thương lượng thỏa thuận v� mua được đất đai lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

FDC Mạ v�ng với tem Monroe 3 � ( bản copy )Monroe đ�ng g�p cho c�c cuộc đ�m ph�n dẫn đến việc mua của L�nh thổ Louisiana l� trẻ vị th�nh ni�n. Tuy nhi�n, t�n của �ng xuất hiện tr�n c�c hiệp ước đ� đ� thay đổi bộ mặt vị tr� v� l�nh thổ của nước Mỹ


FDC Mạ v�ng với Con tem McKinley 5 xu ( bản copy )


Tổng thống McKinley �ng l� chủ tịch người đ� gi�p David Rowland Francis, cựu thống đốc của tiểu bang Missouri, được Đại hội th�nh lập một sự kiện ở St Louis kỷ niệm thứ 100 của việc k� kết mua Louisiana.

Trớ tr�u thay, Tổng thống McKinley bị �m s�t gần ba năm trước khi khai trương của Louisiana Purchase Exposition 1904, sau khi ph�t biểu tại cuộc triển l�m Pan American triển l�m ở Buffalo, New York.


Con tem 10 � bản đồ mua Bang Louisiana
Ng�y ph�t h�nh: 30 Th�ng Tư, 1904


Designer: Claire Aubrey Huston - khắc: Robert Ponickau, Ellis LF v� G. Rose
Con Tem n�y lu�n lu�n l� một trong những mục ti�u săn l�ng của d�n sưu tập tem mỹ. N� cho thấy một c�ch sinh động vị tr� k�ch thước bang Louisiana trong lịch sử nước Mỹ.
C�c bạn c� thể đọc b�i diễn tiến t�nh tr�nh mua b�n nầy tr�n website Wikipedia đầy th� vị

http://vi.wikipedia.org/wiki/V�ng_đất_mua_Louisiana


 
 Tr�n Trọng
HongDuc
 
 
           
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com