DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 

C�c Chủ Đề Đặc Biệt

 

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
C�C C�U CHUYỆN TEM V� TIỀN XU HAY

 

Bộ tiền xu Tổng Thống Mỹ Barack Obama 2009
Folder c� chứa 4 xu v� ghi ch� tiểu sử v� đặc điểm c�c đồng xu

Đặc điểm c�c đồng xu:

Mỗi coin được thiết kế ri�ng, ti�u biểu với h�nh ảnh của Barack Obama

Xu thứ nhất Barack Obama với h�nh ảnh tổng thống Washington đầu ti�n của nước Mỹ in mạ v�ng ph�a sau ( c�u khẩu kh� của tổng thống Washington l� "Đứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong h�a b�nh v� đứng đầu trong tr�i tim của nh�n d�n".)


Xu thứ hai in h�nh xu Kennedy Half Dollar tổng thống mỹ đời thứ 35
Sự kiện Kennedy bị �m s�t v�o ng�y 22 th�ng 11 năm 1963 l� một bước ngoặt trong d�ng lịch sử Hoa Kỳ v�o thập ni�n 1960, - một sự phản �nh của Obama's Mantra của "The Promise của Thay đổi" v� để n� nhắn đến trong l�ng người d�n Mỹ

Xu thứ ba Tiểu bang Illinois nơi TT Obama t�i đắc cử v�o Thượng viện


Xu thứ tư Tiểu bang Hawaii - nơi sinh của TT Mỹ Barack ObamaV� Certificate của ch�ng n� đ�yVị Tổng Thống nầy hiện l� niềm tin của Nh�n d�n Mỹ V� thế giới cho 1 sự Hy vọng đưa nền Kinh tế đang bị suy tho�i to�n cầu đi đến sự tốt đẹp hơn

 

 Tr�n Trọng
HongDuc
 
 
           
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com